آگهی های ویژه

نام گروه

الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه مدل: PC216

تماس بگیرید | 2 ماه پیش

، اصفهان

نام گروه

الکتروکاردیوگراف 12 کاناله Cardioline مدل ar2100

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف 3 کاناله سعادت مدل DENA 350

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف سعادت مدل DENA 650

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران

نام گروه

دستگاه الکتروکاردیوگراف البرز 2000

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف بایونت BIONET مدل Cardio care7

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 3000

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران